წესები და პირობები

ქვემოთ მოცემულ ტექსტში "თქვენ" და "მომხმარებელი" ნიშნავს ვებგვერდზე შემოსულ ნებისმიერ სტუმარს

გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ ქვემოთ მოცემული მოხმარების წესები

 

მომსახურების პირობები (ხელშეკრულება)

წესები და პირობები

კონფიდენციალობა და უსაფრთხოება